Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene (LIFE DVIETE)

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.10.2010. - 30.09.2015.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Ark Nature, Ilūkstes novada dome, Elm Media, Vides Risinājumu institūts

Finansētāji
Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Dabas parks un Natura 2000 teritorija Dvietes paliene

Projekta vadītājs
Edmunds Račinskis
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999, 29491927
E-pasts
Adrese
Dzirnavu 73-2, Rīga LV-1011, Latvija
Mājas lapa

Projekta mērķis ir atjaunot griezes ligzdošanas biotopus dabas parkā „Dvietes paliene”, uzlabojot šīs sugas aizsardzības stāvokli un sekmējot Putnu direktīvas prasību ieviešanu.

Projekta uzdevumi

 1. Atjaunot griezes ligzdošanas biotopus – mitras un atklātas palieņu pļavas nosusinātā un aizaugušā Dvietes upes palienes daļā.
 2. Demonstrēt un veicināt kompleksu palieņu pļavu biotopu atjaunošanas metožu ieviešanu Latvijā un citās Baltijas valstīs.
 3. Veicināt zemes īpašnieku un pašvaldību iesaistīšanos griezei un citām ES nozīmes sugām labvēlīgā Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanā.

Sagaidāmie rezultāti

 1. Palielinājies ligzdojošo griežu skaits atjaunotajās pļavu platībās Dvietes palienes Natura 2000 teritorijā.
 2. Atjaunots Dvietes upes tecējums pa dabisko gultni ap 2 km garā posmā.
 3. Izcirsti krūmi pamestās un stipri aizaugušās palieņu pļavās (vismaz 100 ha), savienojot atklāto pļavu platības abpus pasākumu veikšanas vietas un veidojot vismaz 300 ha vienotu atklātu platību.
 4. Nodrošināta atjaunoto palieņu pļavu uzturēšana, ierīkojot liellopu un zirgu ganības.
 5. Atjaunotajās palieņu pļavās paaugstināts pazemes ūdens līmenis, pasargājot no aizaugšanas plašākas pļavu teritorijas.
 6. Izstrādāts modelis griežu biotopu klasifikācijai, pielietojot attālās izpētes metodes.
 7. Izveidota projekta mājaslapa, publicēti un izplatīti iespiedmateriāli, izgatavoti audio-vizuālie materiāli, izveidota skatu platforma un ekspozīcija par palienes atjaunošanu, uzstādītas informācijas zīmes un stendi, noorganizēti semināri un pieredzes apmaiņas braucieni, izdota projekta pārskata populārā versija.

Paredzētie pasākumi

 1. Iztaisnotās Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana ap 2 km garā posmā, lai uzlabotu palienes hidroloģisko režīmu un pasargātu no aizaugšanas apkārtējās pļavu platības.
 2. Krūmu izciršana griezes biotopu – atklātu palieņu pļavu atjaunošanai visvairāk aizaugušajā Natura 2000 teritorijas “Dvietes paliene” daļā sadarbībā ar zemes īpašniekiem.
 3. Liellopu un zirgu ganību ierīkošana atjaunotajās pļavās to ilglaicīgai uzturēšanai griezēm piemērotā stāvoklī.
 4. Griezes populācijas un pazemes ūdens līmeņa monitorings projekta teritorijā, kā arī jaunas metodes izstrāde griežu biotopu klasifikācijai un modelēšanai, balstoties uz attālo izpēti (aerofotogrāfēšanu), ko turpmāk varētu izmantot griezei piemēroto biotopu novērtēšanā citur Latvijā.
 5. Virkne informatīvi – izglītojošo pasākumu, tajā skaitā interneta mājaslapas izveide, dažādu iespieddarbu, dokumentālās filmas un putnu balsu ierakstu izdošana, skatu platformas ierīkošana, ekspozīcijas izveidošana dabas parka informācijas centrā, semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana.