LIFE AQPOM: Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā

Projekta pase
Projekta norises laiks
2016. gada 1. augusts - 2021. gada 30. septembris
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, ELM Media, SIA "Tīravoti"

Finansētāji
Eiropas Komisijas LIFE+ programma, LVAFA
Norises vieta

Latvija 

Projekta vadītājs
Jānis Ķuze
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Uzlabot mazā ērgļa (Aquila pomarina) aizsardzības stāvokli Latvijā – vienā no nozīmīgākajām teritorijām šīs sugas ligzdošanas areālā.

Galvenie projekta darbības virzieni:

  • Ligzdošanas vietu aizsardzība;
  • Barošanās vietu apsaimniekošana atsevišķās pilotteritorijās.

Projekta teritorijas:

  • Natura 2000 teritorijas: dabas liegums “Lubāna mitrājs” un dabas parks “Kuja” (barošanās vietu atjaunošana un apsaimniekošana);
  • Teritorijas, kas nav specifiski saistītas ar Natura 2000 vietu tīklu - ligzdošanas vietu aizsardzība.

 

               

Aktivitātes: 

A. Sagatavošanās rīcības

A.1. Sugas aizsardzības plāna atjaunošana (LOB);

A.2. Ligzdvietu inventarizācija (LOB);

A.3. Pielietoto aizsardzības paņēmienu izvērtējums (LOB);

A.5. Sagatavošanās darbi biotopu atjaunošanai DL “Lubāna mitrājs” un DP “Kuja” (Z/S “Tīravoti”).

C. Sugas/biotopu aizsardzības darbi

C.1. Mazā ērgļa ligzdošanas vietu aizsardzība (LDF);

C.3. Ligzdu  nostiprināšana (LDF);

C.4. Barošanās biotopu atjaunošana DP “Kuja” (LDF);

C.5. Barošanās biotopu atjaunošana DL “Lubāna mitrājs” teritorijā “Grīvu sala”  (Z/S “Tīravoti”);

C.6. Ganību teritoriju izveidošana DL “Lubāna mitrājs” teritorijā “Grīvu sala”  (Z/S “Tīravoti”).

D. Projekta rīcību ietekmju monitorings

D.2. Ligzdošanas sekmju monitorings  ligzdām, kuras ietekmē rīcības C.1 un C.3 (LDF);

D.3. Projekta rīcību socioekonomisko ietekmju monitorings (LDF);

D.4. Atjaunotajās barošanās vietās klātesošo putnu skaita monitorings (LOB);

D.5. Veģetācijas monitorings projekta zālāju atjaunošanas teritorijās (LDF).

E. Sabiedrības izglītošana

E.1. Reģionālie semināri meža un lauksaimniecības nozarēs strādājošajiem (LOB);

E.2. Buklets un posteris par mazo ērgli (LDF);

E.3. Filma par mazā ērgļa ekoloģiju un aizsardzību (EM);

E.4. Mazais ērglis medijos (LDF);

E.5. Projekta mājas lapa (LDF);

E.6. Tiešraižu nodrošināšana no mazā ērgļa ligzdām (LDF);

E.7. Informācijas stendu uzstādīšana (LDF);

E.8. Projekta atskaite (Laymans report) (LDF).

F. Projekta darba organizēšana

F.1. Projekta administrēšana (LDF);

F.2. Projekta uzraudzības grupa (LDF);

F.3. Sadarbība ar citiem līdzīgiem projektiem (LDF);

F.4. Projekta audits (LDF);

F.5. Pēc projekta rīcību plāns (After-LIFE Conservation Plan) (LDF).