Notiks dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāna atkārtota sabiedriskā apspriešana

03.10.2016

Ņemot vērā saņemtos priekšlikumus, tiek organizēta atkārtota dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme šī gada 11. oktobrī plkst. 11:00 Novadnieku pagasta pārvaldē.

Dabas aizsardzības plāna redakcija precizēta, iespēju robežās ņemot vērā iepriekš notikušās sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un iebildumus (plāna 2.2. pielikums). Ar jauniem plānotajiem objektiem ir papildināta lieguma tūrisma infrastruktūras karte, ir precizēta lieguma dabas vērtību un biotopu apsaimniekošanas karte, savukārt potenciālā zonējuma kartē ir norādītas bioloģiski vērtīgākās mežaudzes dabas parka zonā, kurās paredzēts mežsaimnieciskās darbības un galvenās cirtes aizliegums. Precizēts individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts, iekļaujot prasību neapsaimniekotos dīķos uzturēt minimālu ūdens līmeni, kā arī aizliegumu lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai, un ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju – invazīvo sugu apkarošanai.

Tāpat kā plāna pirmajā redakcijā bioloģiski mazāk vērtīgajos mežos (baltalkšņu u.c. meži, kas veidojušies aizaugot lauksaimniecības zemēm, lielas jaunaudžu un vidēja vecuma audžu platības) tiek plānota dabas parka zona ar atļautu galveno izlases cirti, lai pēc iespējas racionālāk sabalansētu dabas aizsardzības un saimnieciskās intereses. Plānā tiek ieteikta pašlaik pamesto un aizaugošo zālāju apsaimniekošanas (noganīšanas vai pļaušanas, novācot zāli) atsākšana, kas ir liels izaicinājums, taču sekmētu aizsargājamo zālāju biotopu platības palielināšanos un aizsargājamām sugām piemērotu dzīvotņu veidošanos lielās platībās.

Dabas liegums „Sātiņu dīķi” atrodas Saldus novada Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu un Zirņu pagastos. Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties Saldus novada pašvaldībā (Striķu iela 3, Saldus) un Novadnieku pagasta pārvaldē (Mežvidi, Novadnieku pagasts), kā arī šeit – https://www.failiem.lv/u/532vggkg

Priekšlikumus lūdzam sniegt līdz 18.10.2016. dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem: Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999, 26102617, www.ldf.lv.

Dabas liegums ir nozīmīgs gan ligzdojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu, gan migrējošo putnu aizsardzībai. Te konstatētas 67 Latvijā īpaši aizsargājamas un Eiropas Savienības Putnu direktīvas dažādos pielikumos ierakstītas putnu sugas. Dabas liegumā konstatēti 12 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi, kas aizņem 13% no lieguma teritorijas. Lielākās platības aizņem 91D0* Purvaini meži (196 ha), 9010* Veci vai dabiski boreāli meži (156 ha) un 9080* Staignāju meži (60 ha). Teritorijas savdabīgās ainavas un dabas vērtību pamatā ir apsaimniekoti un uzturēti zivju dīķi, gandrīz dabiska mežu masīvu attīstība un lielās zālāju platības.

Dabas aizsardzības plānā ir izvirzīti lieguma aizsardzības un apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi un doti tiem atbilstoši apsaimniekošanas pasākumi, kā arī sniegti priekšlikumi lieguma individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un zonējumam.

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts Latvijas Vides aizsardzības fonda un Saldus novada pašvaldības finansētā projekta “Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam “Sātiņu dīķi”” ietvaros.

 

Lelde Eņģele, dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja