Notikusi informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas liegumam „Ruņupes ieleja”

07.05.2014

Latvijas vides aizsardzības fonda un Priekules novada pašvaldības finansētā projekta „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Ruņupes ieleja”” ietvaros 24. aprīlī Priekulē notika informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu.

Sanāksmē piedalījās Priekules novada pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvaldes, Liepājas reģionālās vides pārvaldes, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības, A/S „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības un Latvijas Dabas fonda pārstāvji, kā arī zemes īpašnieki, kopā 24 cilvēki.

Projekta vadītāja Ilze Priedniece (Latvijas Dabas fonds) informēja par dabas liegumu “Ruņupes ieleja” un tā līdz šim zināmajām dabas vērtībām, projektā plānotajām aktivitātēm, tajā skaitā dabas aizsardzības plāna izstrādes procesu un plānoto laika grafiku. I. Priedniece pastāstīja, ka plāna izstrādes gaitā notiks Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu inventarizācija un kartēšana. Uz šo datu pamata tiks izstrādāti priekšlikumi dabas lieguma zonējumam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, kas ļaus noteikt atšķirīgu, dabas vērtībām atbilstošu aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu dažādās teritorijas vietās. I. Priedniece informēja arī par iespēju līdz 15. maijam pieteikties Lauku atbalsta dienestā uz kompensācijām – atbalsta maksājumiem meža īpašniekiem Natura 2000 teritorijās. Modris Baumanis (Priekules novada pašvaldība) aicināja zemes īpašniekus aktīvi iesaistīties plāna izstrādē - pieteikties dalībai uzraudzības grupā, iesniegt savus priekšlikumus lieguma apsaimniekošanai, lai tos varētu izvērtēt plāna izstrādes laikā.

Sanāksmes dienā Latvijas Dabas fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki apmeklēja arī dabas liegumu un izvietoja tajā susuriem piemērotus būrīšus, lai varētu konstatēt, vai teritorijā sastopams mazais susuris. Apmeklējuma laikā izdevās ieraudzīt arī retu augu sugu – dobo cīrulīti, kam Ruņupes ieleja ir viena no nedaudzajām zināmajām atradnēm Latvijā. Klāt bija arī Aizputes televīzija, kas sagatavoja sižetu par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Sižets ir apskatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=NuM9rV--3iY

Projekts „Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Ruņupes ieleja”” tika uzsākts 2014.gada 7.aprīlī. To īsteno Latvijas Dabas fonds, bet finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds, Priekules novada pašvaldība. Projekta mērķis ir izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Ruņupes ieleja”, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu teritorijas dabas vērtībām, veicinātu sabiedrības izglītošanu un saskaņotu vietējās sabiedrības, zemes īpašnieku un tūrisma attīstības intereses ar dabas aizsardzības interesēm, kā arī uzsākt atsevišķu plānā paredzēto pasākumu ieviešanu.

 

Ilze Priedniece, Latvijas Dabas fonds