Zaļais barometrs: Eiropas Komisija turpina rosināt pārkāpuma procedūras par ES dabas aizsardzības tiesību aktu neievērošanu

03.03.2021

Eiropas Komisija (EK) turpina uzraudzīt ES dalībvalstu rīcību ES dabas aizsardzību regulējošo tiesību aktu ievērošanā. Februārī EK turpina pārkāpuma procedūru pret Poliju, kā arī ir uzsākusi divas jaunas pārkāpuma procedūras pret  Lietuvu un Spāniju.

EK turpina pārkāpuma procedūru pret Poliju.

EK ir konstatējusi, ka Polija nav izpildījusi Eiropas Savienības tiesas 2018. gada 17. aprīļa spriedumu,  ar kuru  Polijai tika uzdots nodrošināt  ES īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību  Natura 2000 teritorijā “Belovežas gārša”. Minētajā spriedumā tiesa atzina, ka Polija ir pārkāpusi ES tiesību aktus, jo tā nav novērsusi mežsaimnieciskās darbības radīto negatīvo ietekmi uz īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem, kā arī nav nodrošīnājusi ES prioritāri aizsargājamo putnu sugu aizsardzību pret tīšu nonāvēšanu un  traucēšanu, kā arī šo putnu ligzdu un ligzdas biotopu iznīcināšanu  mežsaimnieciskās darbības ietekmē Belovežas gāršas teritorijā.

EK ir nosūtījusi Polijai atkārtotu oficiālo brīdinājuma vēstuli, prasot izpildīt Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Polijai ir dots 2 mēnešu termiņš, lai atrisinātu situāciju, pretējā gadījumā EK ir tiesības atkārtoti vērsties pret Poliju Eiropas Savienības tiesā, rosinot finansiālas sankcijas.

EK ir uzsākusi divas jaunas pārkāpuma procedūras un nosūtījusi oficiālās brīdinājuma vēstules Lietuvai un Spānijai.

Lietuva nav definējusi pietiekami skaidrus dabas aizsardzības mērķus un nav pietiekami detalizēti izstrādājusi aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu labvēlīgu sugu un biotopu aizsardzības stāvokli katrā no valstī izveidotajām 406 Natura 2000 teritorijām. Savukārt Spānija nav izpildījusi saistības veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu  turpmāku apdraudējumu mitrāju aizsardzībai nozīmīgai Natura 2000  teritorijai  “Delta del Llobregat” , kuru  līdz šim ir negatīvi ietekmējusi lielu infrastruktūras objektu būvniecība.

Eiropas Komisija, pamatojot pārkāpumu procedūru ierosināšanu, ir uzsvērusi Eiropas Zaļajā kursā un Eiropas Biodaudzveidības stratēģijā atspoguļoto mērķi apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, veicot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un atjaunošanas pasākumus.