Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Piejūra”

Projekta pase
Projekta norises laiks
09.05.2018. - 08.01.2020.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Dabas aizsardzības pārvalde Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta LIFE15 NAT/LV/000900 "LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 vieta)" ietvaros ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu
Norises vieta

Dabas parks “Piejūra”

Projekta vadītājs
Ilze Priedniece
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999, 26562163
E-pasts
Adrese
Vīlandes 3-7 Rīga, LV-1010
Mājas lapa

Izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas parkam „Piejūra”, lai nodrošinātu teritorijas vērtību saglabāšanai atbilstošu aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu, saskaņojot dabas aizsardzības, rekreācijas, tūrisma, reģiona attīstības un citas intereses.

Projekta uzdevumi un galvenie pasākumi:
1. Izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas parkam “Piejūra” atbilstoši MK noteikumiem “Par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”.
2. Plāna izstrādes ietvaros veikt Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā biotopa “1150* Lagūnas” kartēšanu un inventarizāciju DP “Piejūra” teritorijā.
3. Plāna izstrādes ietvaros aktualizēt informāciju par Latvijā īpaši aizsargājamo sugu,  ES Biotopu direktīvas II pielikumā un ES Putnu direktīvās I pielikumā minēto sugu sastopamību DP “Piejūra” teritorijā un novērtēt to populācijas.
4. Veikt pieejamo datu analīzi par DP “Piejūra” virszemes ūdensobjektu kvalitāti raksturojošiem parametriem, izvērtēt to sezonālo mainību un ilgtermiņa mainības tendences.
5. Izvērtēt DP “Piejūra” teritorijā esošos zālājus vai to kompleksus kā dzīvotnes īpaši aizsargājamām sugām, applūstošas teritorijas ar plūdus mazinošu ietekmi vai citu nozīmīgu ekosistēmas funkciju un sniegt priekšlikumus to apsaimniekošanai.
6. Sadarbībā ar projektu LIFE “Ekosistēmu pakalpojumi” LIFE13ENV/LV/000839 integrēt plānā materiālus par projekta pilotteritoriju Saulkrastu novadā.
7. Izmantot ekosistēmu pakalpojumu pieeju, analizējot teritorijā sastopamo sugu, biotopu, citu vērtību nozīmīgumu no sociālekonomiskā aspekta, nosakot un pamatojot DP “Piejūra” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu mērķus.
8. Veikt Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000 standarta datu formas izvērtējumu un analīzi, kā arī ekoloģiskās informācijas aktualizēšanu par DP “Piejūra” teritoriju.
9. Izvērtēt DP “Piejūra” teritorijā esošos/plānotos atpūtas un tūrisma objektus un apmeklētāju infrastruktūru, kā arī esošo apmeklētāju plūsmu un tās ietekmi uz DP “Piejūra” dabas vērtību saglabāšanos.
10. Apzināt DP “Piejūra” teritorijā sastopamo svešo agresīvo un invazīvo augu sugu koncentrācijas vietas un sniegt rekomendācijas to izplatības ierobežošanai. 
11. Analizēt DP “Piejūra” veiktos pētījumus (pēdējo 15 gadu laikā) un sniegt priekšlikumus turpmāk nepieciešamajam bioloģiskās daudzveidības monitoringam.
12.Veikt jūras krasta procesu novērtējumu DP “Piejūra” piekrastei.
13. Izstrādā plāna ieviešanas novērtēšanas/monitoringa sistēmu, nosakot parametrus  plānā ietverto pasākumu ieviešanas sekmju novērtēšanai.