Projektā “Dabas skaitīšana” konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.03.2021.-30.11.2021.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Dabas aizsardzības pārvalde 

Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvija 

Projekta vadītājs
Nora Rustanoviča
Projekta koordinators
Valda Baroniņa
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga LV 1011
Mājas lapa

2020. gadā noslēdzās 4 gadu ilgusī biotopu kartēšana projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros, kas devusi lielu ieguldījumu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu identifikācijā un to izplatībā valstī, līdztekus ir uzkrājies liels apjoms datu par dažādu sugu izplatību, tostarp Biotopu direktīvas II un IV pielikuma sugām. Tās ir īpaši aizsargājamas sugas, kuras ir ES interešu lokā un par kuru stāvokli valstī Latvijai ik pēc 6 gadiem jāsniedz ziņojums Eiropas Komisijai (EK), izvērtējot sugu populāciju dinamiku, izplatības areālu, dzīvotņu izmērus un šo kritēriju nākotnes izredzes.

Latvijā zināmas 15 direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu sugas un 4 sūnu sugas. Projekta “Dabas skaitīšana” rezultātā iegūti dati par 1145 šo sugu atradnēm, daļa no tām jau iepriekš zināmas, bet lielākā daļa ir jaunas, par kurām nepieciešami sīkāki dati par atradnes stāvokli un populācijas novērtējumu.

Projekta mērķis ir inventarizēt šo direktīvas augu un sūnu sugu atradnes, veikt nepieciešamos populāciju novērtējumus, uzsākt vai turpināt sugu monitoringu, tādējādi sniedzot jaunu ieguldījumu DAP pārziņā esošajai dabas datu pārvaldības sistēmai OZOLS, kā arī sagatavot jaunu materiālu nākamajam ziņojumam EK par 6 gadu atskaites periodu 2019.-2024. 

Uzdevumi
1. Izanalizēt līdz šim zināmos datus par 19 direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu izplatību un monitoringu, salīdzinot tos ar “Dabas skaitīšanas” datiem. Izvērtēt, kuros gadījumos uzsākt jaunu monitoringu, un, vienojoties ar DAP, kurām sugām turpināt agrāk uzsāktu monitoringu un izvērtēt pašreizējo atradņu un populāciju stāvokli.
2. Sadarbībā ar DAP piedalīties augu un sūnu monitoringa metodikas pilnveidošanā un monitoringa anketas elektroniskās versijas Survey 123 lietotnē izveidošanā un testēšanā. Šajā projektā to aprobēt un turpmāk, veicot augu un sūnu monitoringu, pielietot elektronisko anketu.
3. Apsekot izvērtējuma rezultātā atlasītās atradnes – atrast sugas dabā, izvērtēt atradņu stāvokli, aizpildīt monitoringa vai DAP izveidotās īpaši aizsargājamās sugas inventarizācijas anketas.
4. Analizēt iegūtos datus par direktīvas augu un sūnu sugām, veicot salīdzinošu analīzi.
5. Atradnēs, kur jāveic atkārtots monitorings, izvērtēt parametrus par populācijas stāvokli, sniedzot salīdzinošas ziņas, kas nepieciešamas ziņojumam EK nākamajā periodā.
6. Iesniegt DAP aizpildītās elektroniskās monitoringa anketas un datu analīzi par katru direktīvas augu un sūnu sugu, kā arī ĢIS slāni ar apsekotajām atradnēm (.gdb formātā), parauglaukumiem u.c. ziņām.

 

Aktivitātes: 

Paredzamie rezultāti

1. Izanalizēti pieejamie dati par Biotopu direktīvas augu un sūnu sugu monitoringu un atradņu vietām, un ziņas par 1145 Dabas skaitīšanas atradnēm. Rezultātā sagatavots augu un sūnu sugu atradņu apsekošanas un monitoringa plāns, kas saskaņots ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
2. Apsekotas dabā direktīvas augu un sūnu sugu atradnes, veikts monitorings vai inventarizācija, aizpildot elektroniskās monitoringa vai sugas inventarizācijas anketas.
3. Izanalizēts direktīvas sugu populācijas stāvoklis Natura 2000 vietās, kur veikts monitorings, salīdzinot to ar iepriekšējo gadu monitoringa datiem.
4. Sagatavotas apsekoto sugu atradnes gdb formātā, kas kopā ar sugu analīzi un monitoringa anketām iesniegtas DAP.
5. Dabas aizsardzības pārvalde iegūs jaunu pārbaudītu materiālu dabas datu pārvaldības sistēmai OZOLS, kā arī izejmateriālu nākamajam ziņojumam EK par 6 gadu atskaites periodu 2019.-2024.