Cenu aptauja: projekta GrassLIFE sociāli – ekonomiskās ietekmes novērtējums

02.03.2022

Tehniskā specifikācija

GrassLIFE ir ES LIFE programmas finansēts dabas atjaunošanas projekts, kurā no 2018. līdz 2023. gadam tiek atjaunoti 1320 hektāri dabisko zālāju un ES nozīmes aizsargājamo biotopu visā Latvijā. Tas paveikts ar divām metodēm – atjaunojot zālājus 12 projekta partneru saimniecībās (apmēram 670 hektāri), un atjaunojot zālājus ar mobilā ganāmpulka palīdzību (600 hektāri).

Projektā paredzēts sagatavot ziņojumu “GrassLIFE un tā sociāli-ekonomiskā ietekme”, kurš novērtētu projekta sociāli-ekonomisko ietekmi gan reģionālā gan nacionālā līmenī.

Iepirkuma procedūras ietvaros notiek piedāvājumu konkurss, un potenciālie izpildītāji ir aicināti iesniegt savus piedāvājumus darba veikšanai, tai skaitā iezīmējot kritērijus un metodikas, ar kuru palīdzību pēc iespējas plašāk un daudzpusīgāk tiks novērtēta projekta sociāli-ekonomiskā ietekme.

Piedāvātajai metodikai un GrassLIFE ietekmes sociāli-ekonomiskā novērtējuma ziņojumam jāiekļauj vismaz šādi aspekti:
1. Zālāju produkti un ar tiem saistītais zālāju atjaunošanas sociāli-ekonomiskais potenciāls, vērtējot konkrētas GrassLIFE ietvaros analizētas produktu grupas (ganībās audzētu dzīvnieku gaļa, ārstniecības augi, zāles biomasa, medus) projekta atjaunošanas teritoriju kontekstā. Kvalitatīvs, un, iespēju robežās kvantitatīvs novērtējums.
2. GrassLIFE ietekme uz vietējo ekonomiku, atjaunojot zālājus, kas ir tiesīgi saņemt atbalsta maksājumus Kopējās Lauksaimniecības Politikas (KLP) finanšu instrumentu ietvaros. Kvantitatīvs novērtējums.
3. GrassLIFE ietekme uz vietējo ekonomiku, projekta saimniecībām piesaistot LIFE programmas finansējumu un dodot tām iespēju piesaistīt papildu KLP finansējumu, tādējādi veicinot papildus saimniekošanas veidu attīstību – LIFE finansējuma multiplikācijas efekts un uzņēmējdarbības pieauguma vērtība. Kvantitatīvs novērtējums.
4. GrassLIFE ietekme uz gaļas lopkopības nozares attīstību Latvijā, sniedzot atbalstu ar zāli barotu un dabiskajos zālājos ganītu liellopu produkcijas attīstībai. Kvalitatīvs novērtējums, apraksts.
5. GrassLIFE ietekme uz nodarbinātību - jaunu darba vietu izveide, darba vietu radīšanas ekonomiskā vērtība un/vai citi aspekti. Kvantitatīvs novērtējums.
6. GrassLIFE un citu zālāju atjaunošanas iniciatīvu ietekme uz reģionālo attīstību -  darba vietu nodrošināšanu laukos un/vai citi aspekti. Kvalitatīvs, un, iespēju robežās, kvantitatīvs novērtējums.
7. GrassLIFE un citu zālāju atjaunošanas iniciatīvu ietekme uz zālāju nozīmes akcentēšanu kā dažādu inovatīvu produktu avotam ar augstu pievienoto vērtību. Kvalitatīvs novērtējums.
8. GrassLIFE un citu zālāju atjaunošanas iniciatīvu ietekme uz ainavas un zemes lietojuma vērtības izmaiņām. Kvalitatīvs, un, iespēju robežās kvantitatīvs novērtējums.
9. Novērtējums par saistību starp zālāju ekosistēmu pakalpojumiem, kuru sniegums projekta ietvaros tiek uzlabots, un sociāli-ekonomiskajiem ieguvumiem. Kvalitatīvs novērtējums.
10. Nacionāls novērtējums par Latvijas dabisko zālāju teritoriju potenciālu nodrošināt dabiskajos zālājos audzētu liellopu gaļas piedāvājumu vietējam tirgum.

Ziņojums jāsagatavo latviešu valodā ar izvērstu kopsavilkumu angļu valodā.
Ziņojuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 31. decembris.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 31.marts, līdz plkst. 17.00.

Piedāvājumus iesniegt elektroniskā formātā, sūtot pieteikumu uz e-pastu ldf@ldf.lv, ar norādi “GrassLIFE sociāli-ekonomiskās ietekmes novērtējums”. 

Lūdzam iesniegt sekojošus dokumentus:
1. Metodikas apraksts (katram no punktos 1-10 norādītajiem aspektiem) un ziņojuma satura rādītājs.
2. Pretendenta pieredzes apraksts līdzīgu uzdevumu veikšanai.
3. Cenas piedāvājums, norādot cenu ar un bez PVN.

Papildus jautājumus piedāvājuma sagatavošanas laikā lūdzam uzdot projekta vadītājai Ingai Račinskai (inga.racinska@ldf.lv).

Piedāvājumu izvērtējums tiks veikts, balstoties uz sekojošiem kritērijiem:

  • Piedāvātā metodika: max 60 punkti.
  • Piedāvātā cena: max 40 punkti.

Novērtējuma max punktu skaits: 100 punkti. Piedāvājumi, kas saņems mazāk nekā 20 punktus vienā no kritērijiem, tālākai vērtēšanai netiks virzīti.
Uzņēmumam, kas saņems augstāko novērtējumu, pirms līguma slēgšanas būs jāapliecina nodokļu parādu neesamības fakts.

Papildus informācijai var izmantot sekojošus GrassLIFE ziņojumus:

Ziņojums par zālāju produktiem.

Ziņojums par zālājiem un ekosistēmu pakalpojumiem. 

Ziņojums par spradzenēm. 

Pieejamie dati par produktu grupām no GrassLIFE projekta:

  • Gaļa: projekta saimniecību liellopu ganāmpulku apjoms, dabiskos zālājos audzētu Galovejas šķirnes liellopu gaļas kvalitātes analīzes.
  • Ārstniecības augi: Augstas kvalitātes dabisko zālāju ārstniecības un aromātisko augu biomasas, sortimenta un tējas pakalpojumu ekonomiskais vērtējums (kvantitatīvs). Latvijas iedzīvotāju ārstniecības un aromātisko augu lietošanas paradumu sociālais pētījums un datu analīze zālāju kontekstā [Šobrīd angļu valodā].
  • Zāles biomasa: Informācija par 4 dabisko zālāju biotopu veidu (Smiltāju zālāji 6120*, Sausi zālāji kaļķainās augsnēs 6210, Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas 6270*, Palieņu zālāji 6450) ražību un to zāles un siena lopbarības vērtību.
  • Specifisku zālāju produktu piemērs: spradzene – bioloģiski aktīvās vielas auga sastāvā.
  • Medus: Informācija par zālāju platībām, kas izmantojamas kā medus bišu ganības. Informācija par putekšņu sastopamību 5 medus paraugos, kas ievākti tiešā zālāju biotopu tuvumā.

Pieejamie dati par zālāju atjaunošanu:

  • GrassLIFE ietvaros atjaunotās zālāju platības un to biotopu veidi.

Pieejamie dati par projekta saimniecībām:

  • Projekta saimniecību finanšu rādītāji (konfidenciāla informācija).