Latvijas Dabas fonds aicina zemniekus pieteikties dalībai projektā GrassLIFE 2.0.

12.04.2021

Pieteikšanās pagarināta līdz 10. maijam! 

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu un 12 zemnieku saimniecībām kopš 2017. gada īsteno projektu GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana. Tā ietvaros 1320 ha platībā notiek dabisko zālāju atjaunošana, radīti priekšnoteikumi atjaunoto zālāju ilgtermiņa apsaimniekošanai un skaidrota dabisko zālāju vērtība gan lauksaimnieku, gan plašākas sabiedrības acīs. Vairāk par projektu lasiet www.grasslife.lv.

Latvijas dabiskie zālāji saglabājušies vien 0.7% Latvijas teritorijas. Tāpēc, lai turpinātu GrassLIFE iesākto darbu dabisko zālāju atjaunošanai, meklējam jaunas saimniecības, kurām rūp mūsu dabiskie zālāji un kuras ir gatavas kļūt par GrassLIFE 2.0 projekta partneriem. Partneri sadarbībā ar projekta īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem atjaunos un saglabās savus dabiskos zālājus un pilnvērtīgi integrēs tos saimniecības ražošanas sistēmā.

Nosacījumi partneriem

Aicinām pieteikties saimniecības, kuras apsaimnieko dabiskos zālājus un kuru saimniekošanā dabiskajiem zālājiem ir nozīmīga loma. Ņemot vērā LIFE programmas nosacījumus, projekta dalībniekam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • Saimniecība atrodas ES nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000;
 • Saimniecība apsaimnieko ne mazāk kā 50 hektārus ilggadīgo zālāju, no kuriem daļa ir dabiskie zālāji jeb Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie zālāju biotopi;
 • Saimniecībai ir nepieciešams finansējums dabisko zālāju platību palielināšanai: aizaugušo zālāju atjaunošanai (krūmu ciršana, celmu frēzēšana, un tml.), sugu daudzveidības atjaunošanai (invazīvo sugu novākšana, dabisko pļavu sugu piesēja, un tml.) un/vai atjaunojamo zālāju apsaimniekošanas iespēju nodrošināšanai (ganību infrastruktūras izveide, krūmu un ciņu novākšana, pļaušanas metožu uzlabošana un tml.);
 • Saimniecībai ir konkrēti plāni, kā atjaunotie zālāji tiks integrēti saimniekošanā un gatavība sadarboties jaunu zālājos balstītu produktu attīstībā;
 • Saimniecība ir gatava segt līdz 25% no saimniecības zālāju atjaunošanas izmaksām – pārējo finansējumu nodrošinās LIFE programma un nacionālā līdzfinansējuma programma;
 • Saimniecība ir gatava turpināt apsaimniekot atjaunotos zālājus vismaz 20 gadus.

Priekšroka tiks dota saimniecībām:

 • kuras plāno atjaunot dabiskos zālājus vismaz 30 ha platībā;
 • kurās ir augstāka atjaunojamo zālāju dabas vērtība (to novērtēs mūsu eksperti pēc dabas datu pārvaldības Ozols datiem, nepieciešamības gadījumā zālājus apsekos dabā);
 • kuras specializējas lopkopībā.

Projekta laika plāns

Izvēlētās saimniecības sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu un Latvijas Universitāti sagatavos vienotu projekta pieteikumu ES LIFE programmai, kas tiks iesniegts Eiropas Komisijā 2021. gada rudenī. Projekta apstiprināšanas gadījumā darbības varēs uzsākt 2022. gada rudenī un turpināt 5-6 gadu garumā.

Projektā iekļaujamie pasākumi

Projektā iespējams iekļaut plašu pasākumu kopumu dabisko zālāju atjaunošanai un to apsaimniekošanas sistēmas izveidei, piemēram:

 • Zālāju bagātināšana ar dabiskiem zālājiem raksturīgām augu sugām, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību un atbalstītu apputeksnētājus;
 • Zālāju atbrīvošana no invazīvajām vai ekspansīvajām sugām (kanādas zeltslotiņas, blīvās skābenes, meža suņuburkšķi, slotiņu ciesas u. tml);
 • Zālāju sagatavošana pļaušanai vai ganīšanai – koku un krūmu novākšana, celmu frēzēšana, ciņu un mežacūku rakumu vai risu līdzināšana, nelielu zālāju apsaimniekošanai nepieciešamu tehnikas vienību iegāde (piem. nogāžu vai pārmitru vietu izpļaušanai un novākšanai),
 • Ganību infrastruktūras izveide vai ganību dzīvnieku iegāde;
 • Zālāju produktu attīstība, lopkopības un pļavkopības produktu pievienotās vērtības radīšana (īpaši piena/gaļas/vilnas/medus/augu produkti);
 • Citas darbības, kas vērstas uz zālāju atjaunošanu un to tālākas apsaimniekošanas atbalstīšanu.

Budžets

Vienai saimniecībai pieejamais budžets būs atkarīgs no projektam pieteikto zālāju platībām un to atjaunošanas vajadzībām. Līdzšinējo projektu partneru budžeti svārstās no 30 000 līdz 150 000 eiro vienai saimniecībai jeb 1000-2000 eiro uz atjaunota zālāja hektāru.

GrassLIFE 2.0 projekts turpinās zālāju atjaunošanas darbus, kas uzsākti projektā GrassLIFE, ko finansē Eiropas Savienības LIFE programma un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija. Par šo projektu, tā mērķiem, projektā iesaistītajām saimniecībām un līdz šim paveikto lasiet šeit: www.grasslife.lv.

Lai pieteiktos, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu: https://ej.uz/piesakiesGrassLIFE.

Pieteikuma termiņš ir 2021. gada 30. aprīlis. Laikā no 1. maija līdz 15. jūnijam veiksim saņemto pieteikumu izvērtēšanu un sniegsim atbildi par to, vai jūsu saimniecība tiks iekļauta projekta sagatavošanā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar GrassLIFE projekta vadītāju Ingu Račinsku (inga.racinska@ldf.lv, tel. 26498448).

Aicinājums pieteikties GrassLIFE 2.0

Titulfoto: GrassLIFE partneris, zemnieku saimniecības "Kalna Rubeņi" īpašnieks Rūdolfs Medenis ar projekta ietvaros iegādāto ganāmpulku. Foto autors: K.Kalns/GrassLIFE