Apstiprināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"

30.12.2014

Eiropas Komisija 2014. gada novembrī oficiāli apstiprinājusi Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība", kuras gaitā Latvijai būs pieejams finansējums 4,4 miljardu eiro apmērā. Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” balstās uz Partnerības līgumu ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam un tā tika izstrādāta 2013. un 2014.gada laikā. Programmas izstrādes gaitā tika aktīvi iesaistītas arī NVO, t.sk. Latvijas Dabas fonds. Jāatzīst, ka sadarbības partneru iesaistīšanas process Darbības programmas izstrādē bija labi organizēts un atvērts, NVO tika dota iespēja līdzdarboties un tikt uzklausītām. Papildus šīm iespējām, izmantojām arī iespēju sazināties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem un izteikt savu viedokli. Esam snieguši 5 atzinumus un piedalījušies 4 sanāksmēs, kas saistītas ar Darbības programmas un Partnerības līguma izstrādi. Lai nodrošinātu kvalitatīvu sagatavošanos 2014.-2020.gada ES fondu investīciju periodam, 2012.gada septembrī tika izveidota partnerības platforma – Pagaidu uzraudzības komiteja, kurā darbojās arī Latvijas Dabas fonds (kā Vides konsultatīvās padomes pārstāvis). Pēc Darbības programmas apstiprināšanas Pagaidu uzraudzības komiteja pārtapa par Uzraudzības komiteju, tās sastāvs apskatāms šeit. Uzraudzības komitejas darbu papildina apakškomitejas, un Latvijas Dabas fonds darbosies „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomitejā”.

Latvija ir trešā valsts starp visām dalībvalstīm, kuras darbības programma ir oficiāli apstiprināta. Darbības programma nosaka ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem gadiem. Darbības programma ir pieejama šeit.

Vides jomai tiek veltītas Darbības programmas sadaļas 2.4. „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” un 2.5. „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” ar sekojošām ieguldījumu prioritātēm:

„Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”

4.1. ieguldījumu prioritāte: veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmumos. Šīs prioritātes ietvaros plānots veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē.

4.2. ieguldījumu prioritāte: atbalstīt energoefektivitāti, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu sabiedriskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājokļu sektorā. Šīs prioritātes ietvaros plānots veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās, atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās.

4.3. ieguldījumu prioritāte: veicināt no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas enerģijas ražošanu un sadali. Šīs prioritātes ietvaros plānots veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

4.4. ieguldījumu prioritāte: veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus. Šīs prioritātes ietvaros plānots attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā.

4.5. ieguldījumu prioritāte: veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu intermodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus. Šīs prioritātes ietvaros plānots attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru.

Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

5.1. ieguldījumu prioritāte: atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas. Šīs ieguldījumu prioritātes ietvaros paredzēts novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, samazināt plūdu riskus lauku teritorijās.

5.2. ieguldījumu prioritāte: investēt atkritumu apsaimniekošanas nozarē, lai ievērotu Savienības acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības; vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana. Šīs ieguldījumu prioritātes ietvaros paredzēts veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

5.3. ieguldījumu prioritāte: investēt ūdenssaimniecības nozarē, lai ievērotu Savienības acquis noteiktās prasības vides jomā un nodrošinātu dalībvalstu identificētās vajadzības pēc investīcijām, kas pārsniedz minētās prasības. Šīs prioritātes ietvaros paredzēts attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas.

5.4. ieguldījumu prioritāte: aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot Natura 2000 un zaļo infrastruktūru. Šīs prioritātes ietvaros paredzēts:

  1. saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas uz 2023.gadu nodrošinot labvēlīgu aizsardzības statusu 60% ES nozīmes biotopiem un sugām. Tiek plānots veikt biotopu un sugu aizsardzības un atjaunošanas pasākumus, infrastruktūras rekonstrukciju un izbūvi, saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem, un sugu un biotopu aizsardzības plāniem.
  2. nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā. Tiek plānota vides monitoringa un kontroles sistēmu tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstība, kartogrāfiskā materiāla izstrāde un iegāde, nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru pilnveidošana, sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes, dabas aizsardzības plānu, sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde.

5.5. ieguldījumu prioritāte: saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu. Šīs prioritātes ietvaros plānots veicināt reģionālo attīstību, sekmējot nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un ar to saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību.

5.6. ieguldījumu prioritāte: veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, revitalizētu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus. Šīs prioritātes ietvaros plānots veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu un teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.

 

Inga Račinska, Latvijas Dabas fonds

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.