Informācija par ES nozīmes zālāju biotopu pieteikšanu atbalstam

25.04.2015

Svarīga informācija tiem, kas vēlas pieteikt atbalstam ES nozīmes zālāju biotopus

Lai atbalstam pieteiktu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus, tiem ir jābūt iekļautiem lauku blokā.  1.-3.ražības klase tiek iekļauta lauku blokos, kurus var pieteikt arī  vienotam platības maksājumam, 4. ražības klase tiek iekļauta agrovides lauku blokos, un šīs platības nevar pieteikt vienotajam platības maksājumiem, jo ir pārāk slapjas vai purvainas, ir vairāk par 50 kokiem hektārā.

Lai izveidotu lauku bloku vietā kur tā šobrīd nav, no klienta ir jāsaņem lauku bloka precizēšanas pieprasījums, kurā ir norādīta informācija par sakoptajiem zālājiem un to robežām. Lauku bloku precizēšanas pieprasījums 2015. g. sezonai jāiesniedz līdz 1. maijam, bet vēlams iesniegt ātrāk, lai laicīgi būtu iespējams to atrisināt un sagatavot klientam precizētas kartes.

Lauka bloks tiks izveidots tikai, ja platība būs sakopta un dabā tai būs identificējamas, uzmērāmas robežas.  Zālājam jābūt uzturētam atbilstoši BDUZ atbalsta saņemšanas nosacījumiem – noganītam vai nopļautam.

* sakopts zālājs – zālājs, kas ir noganīts vai nopļauts atbilstoši BDUZ atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

* dabā identificējamas robežas – stabilas, identificējamas un dabā uzmērāmas robežas, kas atbilst lauku bloku kritērijiem – skatīt: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/lauku-registrs-un-karte/

 

Foto: A. Namatēva

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.