Atskaite par ūdens kvalitātes rādītājiem Papes un Engures ezeros

12.08.2015

Šī gada jūlijā Latvijas Dabas fonds sagatavojis atskaiti par ūdens kvalitātes rādītājiem Papes un Engures ezeros. Atskaitē iespējams iepazīties gan ar ūdens kvalitātes novērtējumu, kas veikts pirms 2015.gada, gan projekta ietvaros veiktajiem ūdens kvalitātes mērījumiem 2015.gadā.

Viens no vissvarīgākajiem ūdeņu kvalitātes rādītājiem ir biogēno elementu jeb slāpekļa un fosfora savienojumu saturs. Tā kā šie savienojumi kalpo kā barības vielas aļģēm un augstākajiem ūdensaugiem, tad paaugstinātas šo savienojumu koncentrācijas norāda uz ezera eitrofikācijas procesu attīstību (Klavins et al., 2002). Engures ezerā gan slāpekļa, gan fosfora koncentrācijas kopumā ir vērtējamas kā ļoti zemas.

Elektrovadītspēja (EVS) raksturo ūdenī izšķīdušo vielu daudzumu. EVS Engures ezerā mainās no 380 līdz 770 µS/cm. Papes ezerā EVS mainās mazākā amplitūdā – no 180 līdz 350 µS/cm. Ar atskaiti iespējams iepazīties šeit.

Pasākumu plāns lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka „Pape” Papes ezerā izstrādāts projektā Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”.