Niedrāju biotopu apsaimniekošana Nīderlandē – izaicinājumi un risinājumi

27.04.2017

2017. gada marta beigās projekta COASTLAKE pārstāvji iepazina niedrāju biotopu apsaimniekošanas piemērus Nīderlandē. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās visi projekta partnerorganizāciju pārstāvji – gan no Latvijas Dabas fonda, gan no Engures ezera dabas parka fonda, kā arī no Pasaules Dabas Fonda.

Ekoloģiskiem apstākļiem, kas vēsturiski noteikuši niedrāju attīstību Latvijā un Nīderlandē, ir vairākas kopējas iezīmes. Līdzīgi kā Latvijā arī Nīderlandē ainavu pārsvarā veido zemas reljefa formas. Tāpat, līdzīgi kā Engures un Papes ezeri, arī daļa Nīderlandes mitrāju atrodas jūras tuvumā, kur vismaz kaut kādā mērā vērojama tās ietekme – piemēram, meteoroloģisko apstākļu, augšanas apstākļu vai sālsūdens ieplūdes dēļ. Projektam COASTLAKE šī vizīte bija būtiska arī, lai gūtu priekšstatu un papildus informāciju par Latvijā ligzdojošo lielo dumpju dzīvotnēm to ziemošanas vietās, jo viens no putniem, kas 2016. gadā tika aprīkots ar satelītraidītāju, ziemoja tieši Nīderlandē (par to vairāk lasiet šeit).

Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros visas iesaistītās organizācijas sniedza informāciju par projektiem, kurus tās katra realizē niedrāju un citu mitrzemju apsaimniekošanai. Šeit jāatzīmē, ka Nīderlandē tiek realizēta valsts mēroga programma, kuras mērķis ir atjaunot iepriekš stipri pārveidotu upju tecējumu un ietilpību vairāk kā 30 vietās visā valstī. Daļa pasākumu drīzāk ir inženiertehniski risinājumi, kas saistīti ar ūdensteču pārtīrīšanu, ūdenslīmeņa regulēšanu vai kuģošanas apstākļu nodrošināšanu. Tomēr vairumā gadījumu plānotie darbi ir vērsti uz upju dabiskās ietilpības atjaunošanu. Pat tādi projekti, kas galvenokārt orientēti uz infrastruktūras attīstību, šajā programmā tiek realizēti, izvērtējot dabas aizsardzības intereses.

Arī mūsu apmeklētais projekts A better LIFE for Bittern (LIFE13 NAT/NL/000167) Ijsseldeltā ir daļa no upju ietilpības atjaunošanas programmas.

Tā kā daļa plānoto darbu Engures un Papes ezeros jau ir pabeigti, tad arī projekta COASTLAKE pārstāvjiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi un gūtajām atziņām lielo dumpju izpētē un to dzīvotņu apsaimniekošanā.

Nīderlandes kolēģi tiek iepazīstināti ar projekta COASTLAKE pieredzi. Foto: Arjan Otten
Nīderlandes kolēģi tiek iepazīstināti ar projekta COASTLAKE pieredzi. Foto: Arjan Otten

Daļa vizītes tika veltīta praktisko piemēru apskatei lauka apstākļos. Pirmais apskates objekts bija niedrāju atjaunošana pie Drontermeera ezera, kas tiek realizēta kā Overeiselas provinces projekta “Ijsseldeltas ietilpības atjaunošana” (brīvi tulkojot no Ruimte voor de Rivier Ijsseldelta) un LIFE programmas projekta A better LIFE for Bittern komplekss pasākums. Niedrāju izveidošanai vai atjaunošanai tiek izmantotas dažādas metodes – platības tiek apstādītas ar iepriekš sagatavotiem niedru stādiem vai apsētas ar niedru sēklām, vai ar speciāli pielāgotu tehniku tiek izgriezti veseli niedrāja bloki ar visu sakņu sistēmu un pārstādīti plānotajā vietā.


Niedrāju pārstādīšana blokos ar augsnes virskārtu un sakņu sistēmu – speciālā tehnika, pārstādīšanai sagatavots bloks un niedrāja mala, no kuras tiek iegūts stādīšanai paredzētais materiāls.

Parasti niedru stādi tiek stādīti un sēklas sētas minerālaugsnē. Tikai tad, kad tās ir pietiekami ieaugušas, t.i. - parasti ne ātrāk kā pēc diviem gadiem, niedres tiek appludinātas. Nīderlandē lauksaimniecības noteces radītās pārlieku augstās fosfora un slāpekļa savienojumu koncentrācijas dēļ niedres ūdenī aug slikti vai pat iznīkst. Šo iemeslu dēļ arī citi ūdensaugi daudzviet nav sastopami. Tādēļ pēc ierīkošanas niedrājam ļauj pāris gadus nostabilizēties, un tikai tad to appludina. Vēl viens būtisks faktors, kas ietekmē niedrājus, jo īpaši jaunizveidotos, ir meža zosu radītie bojājumi. Priekšstatam par meža zosu ietekmi uz niedrājiem var minēt vienu no apskatītām teritorijām, kur aptuveni 6 ha platībā ligzdo vairāk nekā 300 pāru zosu! Lai pasargātu niedru stādījumus no meža zosīm, katrs lauks tiek individuāli aizsargāts - apjozts ar žogu un no augšas pārvilkts ar lentēm.


Niedru stādījuma aizsardzība pret meža zosīm.

Kaut arī niedrāju pārstādīšanai blokos nepieciešama speciāla tehnika, tomēr no ekoloģiskā viedokļa tā ir daudz optimālāka, jo kopā ar niedrēm tiek pārstādītas visas niedrājā esošās augu sugas, kā arī uz jauno vietu tiek pārvietoti niedrāju bezmugurkaulnieki. Tomēr šīs metodes trūkums ir nelielie attālumi, kādos niedru blokus iespējams transportēt. 

No valstiski svarīgu infrastruktūras objektu plānošanas prakses viedokļa bija vērtīgi uzzināt, ka, lai mazinātu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju šajā upes posmā, viena no Kampenes dzelzceļa līnijām izbūvēta pa tuneli zem upes. Jāatzīmē, ka daļa no šajā vietā apskatītajiem niedrājiem tiek veidoti kā kompensējošs pasākums Natura 2000 tīkla ietvaros – infrastruktūras objektu izbūve degradējusi ap 1 ha niedrāju, bet to kompensēšanai tiek izveidoti ap 5 ha jaunu niedrāju.

Nākamais apskates objekts bija projekta A better LIFE for Bittern otra teritorija - Zwarte Meer. Tā ir gara piekrastes josla, kas sadalīta vairākās zonās, kur atbilstoši rūpīgi izstrādātam plānam tiek veikta niedrāju apsaimniekošana un atjaunošana. Daļā teritorijas ziemā tiek pļautas niedres, kuras izmanto jumtu pārsegumam. Tā kā ūdens līmenis tiek mākslīgi regulēts (ziemā zemāks, vasarā augstāks), pļaušanu var veikt pa sauszemi, bez nepieciešamības pēc peldošas tehnikas.

Apskatītie niedrāju apsaimniekošanas darbi ietvēra arī uzkrātā sauso niedru slāņa novākšanu un seklūdens lāmu veidošanu. Varējām pārliecināties, ka noraktais niedru sakneņu un veco stiebru slānis, kas sakrauts vairāk kā 4 metru augstās grēdās, pāris gados ievērojami saplok un nerada būtisku ietekmi uz atjaunoto niedrāju.


Norakto sedimentu, augsnes virskārtas, niedru sakneņu un veco stiebru grēda – dažu gadu laikā tā ievērojami saplok un nerada būtisku ietekmi uz atjaunoto niedrāju.

Nākamais apskates objekts bija LIFE+ projekta Booming Business (LIFE12 NAT/NL/000134) teritorija De Alde Feanen Frīzlandē. Arī šajā teritorijā niedru augšana ūdenī ir apgrūtināta. Līdzīgi kā iepriekš, arī šeit niedres sākotnēji tiek ieaudzētas un tikai pēc tam appludinātas. Vairākās vietās appludināšana bija nodrošināta, izmantojot ar vēja enerģiju darbinātus sūkņus. 


Ar vēju darbināms ūdens sūknis niedrāju appludināšanai un ūdens līmeņa regulēšanai.

Praktisko piemēru apskate lauka apstākļos COASTLAKE pārstāvjiem deva iespēju iepazīties ar vairākām niedrāju atjaunošanas metodēm, kādas tiek izmantotas Nīderlandē. Liels paldies Nīderlandes projekta A better LIFE for Bittern komandai par lielisko uzņemšanu!


Pieredzes apmaiņas vizītes dalībnieki.