Papes ezerā atjauno putnu ligzdošanas biotopus

30.12.2015
Šogad dabas parkā Pape veikti biotopu atjaunošanas darbi, izpļaujot niedres aptuveni 160 ha platībā. Niedru pļaušanas pasākumi samazina ezera aizaugumu. Biotopu atjaunošanas laikā tiek veikta niedrāju fragmentācija, izcērtot krūmus un veidojot koridorus, kā arī seklūdens dīķu un līču uzturēšana un atjaunošana, izmantojot TRUXOR niedru pļāvēju. Nākamajā sezonā niedru pļaušana tiks turpināta.
 
„Papes ezerā vērojama eitrofikācija un strauja ezera vienlaidus aizaugšana; arī piekrastes josla pakāpeniski aizaug ar krūmājiem. Problēmas ezerā rada arī ezera ūdens līmeņa izmaiņas un niedrāju un dīķu izžūšana Papes kanāla pārgāzes dēļ,” skaidro Ints Mednis, Pasaules Dabas Fonda Lauku attīstības programmas vadītājs. „Tas viss nelabvēlīgi ietekmē ezera dabas daudzveidību – arī tādu īpašu ezera sugu kā lielo dumpi”.
 
2015. gadā izstrādāts „Pasākumu plāns lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka „Pape” Papes ezerā”. Pasākumu plānā aplūkoti dažādie ezera biotopu atjaunošanai un uzturēšanai nepieciešamie pasākumi. Plāns veidots nākamajiem 10 gadiem un tā mērķis ir mazināt lielā dumpja populācijas apdraudošo faktoru ietekmi un veicināt stabilas vai pieaugošas populācijas pastāvēšanu Papes ezerā. Lielā dumpja populācija un tā dzīvotnes kvalitāte (piemēroti niedrāji ligzdošanai, dažādi ezera biotopi, ezera hidroloģiskais režīms, barošanās iespējas (zivis, abinieki, rāpuļi, bezmugurkaulnieki)) raksturo ezera stāvokli, tāpēc plāna sekmīga ieviešana veicinātu arī Papes ezera bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kopumā.
 
Lielais dumpis ir paliela auguma (64–80 cm) dzeltenbrūns gārņu dzimtas putns, kurš vizuāli novērojams samērā reti. Pie Papes ezera mīt vairāk kā desmiti ligzdojošu pāru. „Īpaša, dobja ir lielā dumpja balss. Labākais laiks, kad klausīties dumpja balsī pie Papes ezera ir divas stundas pirms un pēc saulrieta vai saullēkta no aprīļa līdz jūnijam,” stāsta Ints Mednis.
 
Dabas parks “Pape” izveidots 2003. gadā. Tā izveides mērķis ir aizsargāt unikālu starptautiskas nozīmes mitrāju kompleksu un ligzdojošos un caurceļojošos putnus.
 
Lielā dumpja aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka „Pape” Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.