Izveidota dabas parka "Pape" mobilā aplikācija

14.07.2015
Aicinām iepazīties ar jauno dabas parka “Pape” mobilo aplikāciju, kas padarīs parka apmeklējumu ērtu, izzinošu un viegli saplānojamu. Aplikācija ir pieejama gan iOS, gan Android lietotājiem un tajā apkopoti visi dabas parkā redzamie apskates objekti, naktsmītnes, laivu nomas, kā arī cita noderīga informācija. Šī ir pirmā mobilā aplikācija Latvijā, kas veidota konkrētai aizsargājamai teritorijai, sekojot veiksmīgiem piemēriem Eiropā.
 
Papes dabas parka teritorijā atrodas unikālas dabas ekosistēmas, skaistas ainavas un interesantas apskates vietas: Baltijas jūras piekraste ar kāpām, Papes ezers, Nidas augstais purvs, bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, vairākas dabas takas un savvaļas zirgi, tauri un sumbri.  Jaunā aplikācija parāda tās lietotāja atrašanās vietu un attālumu līdz nākamajam objektam, padarot parka apmeklējumu parocīgu un viegli plānojamu. Aplikācija pieejama latviešu un angļu valodās un tās lejupielādei nepieciešams internets. Aplikācija izveidota projekta COASTLAKE ietvaros.
 
Dabas parks “Pape” izveidots 2004. gadā, tas aizņem 10 853 ha un atrodas Latvijas DR -  Rucavas un Nīcas novados. Parku veido unikāla, daudzveidīga dabisko ekosistēmu mozaīka: piekrastes lagūnaveida ezers un mitrāji, augstais kūdras purvs ar pārejas purviem, smilšu pludmales un staigājošās kāpas, piekrastes sausie un mitrie meži, palieņu pļavas ar tām raksturīgām floras un faunas sabiedrībām. Dabas parkā iespējams satikt savvaļas zirgus, taurus un sumbrus, bet Papes ezera apkārtne ir viena no labākajām novērošanas vietām Latvijā putnu migrācijas laikā.
 
Dabas parks un ir iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā - Natura 2000, tāpat daļa parka iekļauta Ramsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.
 
Projektu LIFE COASTLAKE no 2013. līdz 2017. gadam ar ES LIFE+ programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu īsteno Latvijas Dabas fonds, Engures ezera dabas parka fonds un Pasaules Dabas fonds. Projekta mērķis ir uzlabot lielā dumpja aizsardzības statusu un ekosistēmu funkcijas divos šai sugai nozīmīgākajos piekrastes ezeros Latvijā - Engures ezerā un Papes ezerā. Abi ezeri ir Natura 2000 teritorijas, un projekta laikā plānots samazināt tiešos un netiešos lielā dumpja populācijas ietekmes draudus, sekmējot ilgtspējīgu ezeru apsaimniekošanu, tai skaitā, uzlabojot un atjaunojot esošās degradētās lielā dumpja ligzdošanas un barošanās vietas, kā arī novērtēt ierosināto ezera biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmi uz sugām projekta laikā un iestrādāt šo informāciju turpmākajos teritoriju apsaimniekošanas plānos un sugu aizsardzības vadlīnijās.