Dabas konference noslēgusies, dialogs starp NVO un vides ministriju turpinās

28.05.2015

Otrās konferences dienas laikā dalībnieki runāja par ekosistēmu pakalpojumiem, daloties pieredzē par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu dažādās ES dalībvalstīs un apspriežot dabas kapitāla neaizstājamo lomu ekonomikā un cilvēces eksistences nodrošināšanā.

BirdLife pārstāvis Konstantīns Kreisers (Konstantin Kreiser) dalījās atziņās, kas iegūtas veicot BirdLife ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 vidus termiņa novērtējumu. Viņš atzina, ka vēl aizvien ir iespējams sasniegt stratēģijā izvirzītos mērķus, ja fokusējamies uz ES dabas likumdošanas labāku ieviešanu, atjaunojam ekosistēmas, sugas un biotopus, un nopietni pievēršamies Kopējās Lauksaimniecības politikas “kursa maiņai”, lai tā veicinātu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanu.

Konferences noslēgumā, apkopojot divu spraigu dienu atziņas, puses vienojās, ka nepieciešams būtiski uzlabot ES Dabas likumdošanas ieviešanu. ES Putnu un Biotopu direktīvas nodrošina stabilu pamatu sugu un dzīvotņu aizsardzībai, bet, ja tās netiks aktīvāk ieviestas, dabas daudzveidība turpinās samazināties. Lauksaimniecības politikas reforma nav sasniegusi tai uzstādītos mērķus un lauksaimniecība turpina būt viena no nozarēm, kuras apdraud dabas daudzveidību un kuras potenciāls dabas daudzveidības saglabāšanai netiek izmantots.

Lai uzlabotu dabas direktīvu ieviešanu, nepieciešamas konkrētas darbības, finanšu mehānismu pārveide un jaunu finansēšanas mehānismu ieviešana.

Vides ministrija un EK apliecināja, ka konference bijusi daļa no ES sabiedrības aptaujas saistībā ar ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 vidus termiņa novērtējumu, un konferences atziņas tiks ņemtas vērā ziņojuma sagatavošanā, kas tiks publiskots 2015.gada oktobrī.

Turpinot konferences laikā uzsākto dialogu starp valstisko un nevalstisko sektoru, vides ministrs Kaspars Gerhards tikās ar Eiropas Vides biroja (EEB) valdes locekļiem, apspriežot ar Latvijas Prezidentūru saistītās aktualitātes un darbus nākamajiem mēnešiem. Latvijas Prezidentūra ir apņēmusies nodot tālāk konferences atziņas, un veicināt to ieviešanu, lai saglabātu dabu un atzītu dabas kapitāla neaizstājamo lomu Eiropas Savienībā.

 

Konferences videoieraksts skatāms šeit.

 

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.