Publiskots pārskats par Eiropas vides stāvokli 2015

14.04.2015

Eiropas Vides aģentūra publiskojusi Eiropas vides stāvokļa pārskatu „Vide Eiropā – stāvoklis un perspektīvas 2015”. Pamatojoties uz daudzos avotos publicētajiem datiem un informāciju, šajā apkopojošajā ziņojumā ir veikts Eiropas vides stāvokļa, tendenču un perspektīvu novērtējums globālā kontekstā un analizētas iespējas politikas un zināšanu pielāgošanai atbilstoši redzējumam uz 2050. gadu.

Visaptverošā dokumenta secinājumi kopumā liecina par panākumiem vides problēmu mazināšanā.  Straujais ekonomikas izaugsmes periods bez stingras vides politikas būtu radījis daudz nelabvēlīgāku ietekmi uz ekosistēmām un cilvēku veselību. Daudzviet Eiropā vietējās vides stāvoklis patlaban, iespējams, ir tikpat labs kā industrializācijas laikmeta sākumā, teikts ziņojumā. To veicinājis gan samazinātais piesārņojums, gan dabas aizsardzība un labāka atkritumu apsaimniekošana.

Lai īstenotu redzējumu 2050. gadam, ziņojumā ir pievērsta uzmanība pasākumiem trīs galvenajās jomās – dabas kapitāla aizsardzība, resursu efektivitāte un vides faktoru radītie veselības apdraudējumi, un, lai gan vides politika ir devusi vairākus uzlabojumus, visās minētajās jomās joprojām pastāv būtiskas problēmas. Ekonomikas izaugsme, iedzīvotāju skaita pieaugums un patēriņa ieradumi ir faktori, kas veicinājuši vides problēmu straujo pieaugumu kopš pagājušā gadsimta 90.gadiem.

Piemēram, tiek norādīts, ka dabas kapitāls netiek aizsargāts, saglabāts un uzlabots saskaņā ar Septītās vides rīcības programmas (http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm) mērķiem. Dati liecina, ka lielai daļai aizsargāto sugu un dzīvotņu ir nelabvēlīgs aizsardzības statuss. Pastāv uzskats, ka Eiropa nespēs sasniegt savu vispārējo mērķi bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanā līdz 2020. gadam pat tad, ja atsevišķi konkrētāki mērķi būs sasniegti. Tiek prognozēts, ka nākotnē klimata pārmaiņu ietekme būs intensīvāka un saglabāsies faktori, kuri veicina dabas daudzveidības samazināšanos.

Tiek atzīmēts, ka pieaugošā izpratne par Eiropas vides problēmām liek atzīt, ka esošās zināšanas un pārvaldības pieejas nav piemērotas šo problēmu risināšanai.

Kopumā analīze liecina, ka ar vides politiku un ekonomikas un tehnoloģiju veicinātiem ieguvumiem vien nebūs pietiekami, lai īstenotu redzējumu 2050. gadam. Lai panāktu labklājīgu dzīvi ar pieejamajiem vides resursiem, būs pilnībā jāmaina ražošanas un patēriņa sistēmas, kuras ir vides un klimata problēmu pamatcēlonis. Šādas pārmaiņas pēc būtības ietver ievērojamas izmaiņas vadošajās iestādēs, praksē, tehnoloģijās, politikā, dzīvesveidā un domāšanā.

Dokuments piedāvā informāciju par vides stāvokli, tendencēm un perspektīvām visās Eiropas Vides aģentūras dalībvalstīs un sadarbības valstīs, tai skaitā, Latvijā.

Vides stāvoklis Latvijā tiek novērtēts kā salīdzinoši labs, Latvija izcelta kā valsts ar bagātu dabas daudzveidību un nostiprinātām dabas aizsardzības tradīcijām. Lai arī valstiskā līmenī nav lielu problēmu, ir virkne izaicinājumu pašvaldību līmenī, piemēram, saistībā ar starptautisko gaisa piesārņojuma izziņošanas sistēmu. Latvijai ļoti aktuāla ir arī pārrobežu vides ietekme: piemēram, puse Latvijas ūdeņu ir saistīti ar citām valstīm, tāpēc tieši ūdeņus visvairāk apdraud ārējais piesārņojums. Problēmas rada arī fakts, ka Latviju šķērso nozīmīgi sauszemes tranzīta ceļi.  Tiek norādīts, ka  ekonomiskās krīzes ietekmē Latvija nav spējusi pilnībā ieviest efektīvu vides politiku. Ziņojums sniedz arī vispārīgu ieskatu Latvijas vides politikas stratēģijā, izceļot galvenās politikas jomas un problēmas.

Ziņojumu „Vide Eiropā – stāvoklis un perspektīvas 2015” var lasīt angļu valodā http://www.eea.europa.eu/soer un latviešu valodā: http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/vide-eiropa-2013-stavoklis-un

Latvijas vides stāvokļa kopsavilkums lasāms šeit:  http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/latvia

22. aprīlī Eiropas Savienības mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīko pasākumu "Ziņojums par vides stāvokli Eiropā (SOER2015): secinājumi Latvijas vides politikas kontekstā"

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.