Kāpēc nepieciešama ES dabas direktīvu ieviešana nacionālajā līmenī?

18.05.2015

Eiropas Savienības dabas likumdošanai ir būtiska loma dabas aizsardzības stiprināšanā, sociālo ekonomiskās attīstības un labklājības veicināšanā, taču būtiska ir arī ES dabas direktīvu ieviešana nacionālajā līmenī.

Daži piemēri, kas apliecina šī fakta nozīmību:

Aptur bīstamu gāzu ieguves projektu Spānijā
Pirms vairākiem gadiem, kad gāzes kompānija centās iegūt atļauju lielam gāzes ieguves projektam Natura 2000 teritorijā Coto Doñana Spānijā, kas turklāt ir UNESCO Pasaules mantojuma vieta,  parādīja, cik svarīga ir spēcīga likumdošanas aizsardzība dabai. WWF Spānijas nodaļa iebilda pret šo projektu, norādot uz neprecizitātēm ietekmes uz vidi novērtējumā un aicināja Eiropas Komisiju iesaistīties. Pēc ES iesaistīšanās, projekts tika apturēts un lieta joprojām ir atvērta.

Antverpenes osta, daba un ekonomika
Viena no pasaules lielākajām ostām – Antverpenes osta – iekļauj arī Natura 2000 teritorijas un dod mājvietu 90 aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām. Ostai 2013. gadā Abudabi tika pasniegta Pasaules Ostu Gada balva par ieguldījumu dabas aizsardzībā, ko, protams, veicināja arī stingra vietējā dabas likumdošana. Ostā aptuveni 5% no visas teritorijas ir iekļauta Natura 2000 teritorijā, un īpaši šai ostas daļai, balstoties arī uz nacionālo likumdošana, ir izstrādāta aizsargājamo sugu un dzīvnieku aizsardzības programma.

ES dabas aizsardzības politikas stūrakmeņi ir Eiropas Putnu un Biotopu direktīvas, kas tika izveidoti, lai  aizsargātu dabas vērtības ES.  Uz  Putnu  un Biotopu direktīvu bāzes ir izveidots pasaulē lielākais īpaši aizsargājamu dabas teritoriju tīkls Natura 2000, kas nodrošinājis ievērojamus panākumus dabas aizsardzības mērķu sasniegšanā. Tas ne tikai ļāvis panākt to, ka uzlabojas retu sugu populāciju stāvoklis, bet samazinās arī vērtīgo dzīvotņu izzušanas temps. Vienlaikus tas devis būtiskus sociāli ekonomiskos panākumus, jo Natura 2000 sniedz savu pienesumu reģionu ekonomikām un dzīves kvalitātei.

Lai saglabātu Eiropas dabas aizsardzības likumdošanas pamatu – Putnu un Biotopu direktīvas, aicinām Tevi un 28 pārējo ES valstu pilsoņus piedalīties kampaņā "Dabas Trauksme / Nature Alert" un parakstīties par Eiropas dabas vērtību saglabāšanu. Paraksties šeit: www.naturealert.eu/lv .

Pateicoties Putnu un Biotopu direktīvām, Eiropa šobrīd var lepoties ar pasaules lielāko aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000, kas aizņem aptuveni vienu piektdaļu Eiropas sauszemes un 4% jūras teritoriju.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.