Neiepriecinoši dati par dabas aizsardzības situāciju ES

12.05.2015

Dabas aizsardzības organizācijas BirdLife Europe, WWF EPO, European Environmental Bureau un Friends of the Earth Europe apkopojušas svarīgākos faktus par dabas aizsardzības situāciju Eiropā. Tas notiek laikā, kad tiek diskutēts par Eiropas Putnu un Biotopu direktīvām, kas ir tik vitāli svarīgas Eiropas dabas aizsardzībai.
Apkopotā informācija, kas pamatota ar dalībvalstu pētījumiem un informāciju, parāda, ka šobrīd 60% no Eiropas nozīmes augu un dzīvnieku sugām tiek uzskatītas par apdraudētām. Apdraudētas ir arī 77% no to dzīvotnēm. Turklāt, kopš 1700.gada Eiropas dzīvnieku un augu sugu skaits sarucis par 60%.
Dati arī liecina, ka Eiropas Savienībā draud izmiršana 25% jūras zīdītāju, 15% sauszemes zīdītāju, 38% saldūdens zivju, 41% saldūdens molusku, 22% abinieku, 21% reptiļu, 16% spāru, 12% putnu, kā arī 7% tauriņu sugu.
Satraucoša informācija apkopota arī par putniem. Pēdējo 30 gadu laikā esam zaudējuši vairāk nekā  420 miljonus Eiropas putnu. Lauku putnu situācija ir viskritiskākā – zaudēti ap 300 miljoniem, salīdzinot ar 1980.gadu.  
Pļavu tauriņu populācijas savukārt kopš 1990.gada samazinājušās par 60 %. Nozīmīgākais samazinājuma izraisītājs visticamāk ir pārmaiņas lauksaimnieciskajā darbībā – pastiprinājusies lauksaimniecības intensifikācija no vienas un lauksaimniecības zemju pamešanas no otras puses. Ari katrai desmitajai savvaļas bišu sugai draud izmiršana.
Ūdens ietvara direktīvas kontekstā jāuzsver, ka pēc jaunākajiem datiem, Vairāk nekā 40% upju un piekrastes ūdeņus apdraud pārmērīgs piesārņojums ar lauksaimniecības mēslojumu, un 2015. gadā tikai 53 % no Eiropas ūdeņiem ekoloģiskā situācija ir vērtējama kā laba, kas neatbilst mērķim, kāds izvirzīts  direktīvā.

Eiropas Putnu un Biotopu direktīvas ir ES dabas aizsardzības politikas stūrakmeņi, kas tika izveidoti, lai  aizsargātu dabas vērtības ES.  Uz  Putnu un Biotopu direktīvu bāzes ir izveidots pasaulē lielākais īpaši aizsargājamu dabas teritoriju tīkls Natura 2000, kas nodrošinājis ievērojamus panākumus dabas aizsardzības mērķu sasniegšanā. Tas ne tikai ļāvis panākt to, ka uzlabojas retu sugu populāciju stāvoklis, bet samazinās arī vērtīgo dzīvotņu izzušanas temps. Vienlaikus tas devis būtiskus sociāli ekonomiskos panākumus, jo Natura 2000 sniedz savu pienesumu reģionu ekonomikām un dzīves kvalitātei.

Lai saglabātu Eiropas dabas aizsardzības likumdošanas pamatu – Putnu un Biotopu direktīvas, aicinām Tevi un 28 pārējo ES valstu pilsoņus piedalīties kampaņā "Dabas Trauksme / Nature Alert" un parakstīties par Eiropas dabas vērtību saglabāšanu. Paraksties šeit: https://www.naturealert.eu/lv.
Pateicoties Putnu un Biotopu direktīvām, Eiropa šobrīd var lepoties ar pasaules lielāko aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000, kas aizņem aptuveni vienu piektdaļu Eiropas sauszemes un 4% jūras teritoriju.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.