Jaunumi

Latvijas Dabas fonda Padome par jauno Padomes priekšsēdētāju nākamajiem trīs gadiem ievēlējusi Ingu Račinsku. Līdz šim LDF padomi vadīja Jānis Ķuze. Latvijas Dabas fonda padomē, kas ievēlēta šī gada oktobrī, darbojas Jānis Ķuze, ornitologs un LDF projektu vadītājs, Dr. geogr. Solvita Rūsiņa, Latvijas Universitātes pētniece, Dr. biol. Jānis Priednieks, Latvijas Universitātes pētnieks, Andrejs Briedis, lauksaimniecības eksperts, Lelde Eņģele, bioloģe un dabas interešu aizstāve, Baiba Strazdiņa, LDF projektu vadītāja. Padome apstiprina Fonda stratēģiju, darbības virzienus un projektus, un pārrauga Valdes darbu, savukārt Padomes priekšsēdētājs vada Padomes darbu. Inga Račinska ar Latvijas Dabas fondu saistīta jau jau vairāk nekā 20 gadus. 1996...
11.12.2017
29. novembrī komisārs Fils Hogans Briselē iepazīstināja ar jauno, rezultātos balstīto plānu ES lauksaimniecības politikas nākotnei. Eiropas Vides birojs (European Environmental Bureau) atzīst - joprojām nav skaidrs, kā šo plānu iespējams īstenot, ja netiek pakāpeniski atcelti tiešmaksājumi, kas veicina lauksaimniecības intensifikāciju, un netiek ieviesti alternatīvi atbalsta mehānismi, kas mērķēti uz ekosistēmu aizsardzību un patiesu pāreju uz ilgtspējīgu lauksaimniecību. Jauns pētījums [1], kas publicēts pagājušajā nedēļā, rāda, ka pašreizējie Kopējās lauksaimniecības politikas tiešmaksājumi kaitē videi, sabiedrībai un ekonomikai. Hogana planā nav pienācīgi ņemts vērā tas, ka daudzu sugu un dzīvotņu skaits samazinās tieši neilgtspējīgas...
30.11.2017
Rīt, 17. novembrī, zemkopības ministra Jāņa Dūklava vadībā notiks kārtējā darba grupas sēde, kurā plānots pieņemt lēmumu par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”. Vides nevalstiskās organizācijas jau kopš pavasara ir aktīvi iesaistījušās diskusijās par mežu nozares virzītajiem grozījumiem, taču mēs arī redzam, ka šobrīd nav iespējams panākt vienotu izpratni par būtiskāko. Mēs izprotam, ka mežsaimniecība ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm. Ir skaidrs, ka mežu īpašniekiem ir jāgūst arī ekonomisks labums un koksnes resursi ir vajadzīgi teju ikvienam. Tomēr mežs nav tikai dēļi un papīrmalka. Ja saprotamāka ir naudas valoda, tad tajā var pārtulkot arī mežu ieguldījumu sabiedrības veselībā, tūrisma...
16.11.2017
Vairākas Igaunijas nevalstiskās organizācijas nosūtījušas atklātu vēstuli Latvijas Republikas Ministru kabinetam, aicinot nepieļaut Igaunijas kļūdas mežu apsaimniekošanā un, lemjot par mežu apsaimniekošanas nākotni, ņemt vērā gan mežu ekoloģisko, gan sociālo, ne tikai ekonomisko vērtību. Vēstule nosūtīta pēc tam, kad Igaunijas organizācijas iepazinušās ar Latvijā sagatavotajiem un Zemkopības ministrijas virzītajiem grozījumiem noteikumos “Par koku ciršanu mežā”, kas paredz atļaut līdz 2 hektāru lielas kailcirtes piekrastes aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības joslā augošajos priežu mežos (no 300 metriem līdz 5 kilometriem no jūras), kā arī samazināt galvenās cirtes caurmēru priežu, egļu un bērzu mežos, tātad šos mežus atļaut...
15.11.2017
Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Galovejas šķirnes liellopu iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas vecināšana" ietvaros”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 23.11.2017. plkst. 13:00.Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010 vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu: ldf@ldf.lv. Piedāvājumu vērtēšana: Zemākās cenas piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Kontaktpersona: Jānis Andrušaitis, ganāmpulku koordinatorsTālr.: + 371 67830999 Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit. Pretendenta pieteikums. Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne....
08.11.2017
Glifosāts ir Eiropas lauksaimniecībā visvairāk izmantotais herbicīds, un par tā lietošanu un licences pagarināšanu Eiropas Savienībā bijušas daudz diskusijas. 2016. gadā beidzās Eiropas Komisijas apstiprinātais glifosāta lietošanas atļaujas termiņš. Tomēr vēl līdz šim tiek apspriesta tā pagarināšana. Viens no galvenajiem argumentiem pret atļaujas pagarināšanu ir glifosāta negatīvā ietekme uz cilvēku veselību, dzīvniekiem un vidi. Mazāka uzmanība līdz šim pievērsta glifosāta klātbūtnei lauksaimniecības zemju augsnē. Vageningenas universitātes (Wageningen University&Research) zinātnieku grupa publicējusi starptautisku pētījumu, kurā aplūkoti vairāk nekā 300 augsnes paraugi no lauksaimniecības zemēm desmit Eiropas valstīs. Pētījums...
23.10.2017
Piektdien, 20. oktobrī, Latvijas Dabas fonda dibinātāji un dalībnieki tiksies ikgadējā dalībnieku sanāksmē, lai atskatītos uz LDF paveikto un iepazītos ar nozīmīgākajiem šī brīža darbiem, ko veic Fonds, kā arī, lai ievēlētu jaunu LDF Padomi. Sanāksme notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, 108. auditorijā (1. stāvā), Jelgavas ielā 1, Torņakalnā, Rīgā. Tikšanās programma: 1. daļa. Pārskats par LDF darbu, Padomes vēlēšanas. 16.00 Sanāksmes atklāšana. J. Ķuze16.05 Direktora ziņojums. Ģ. Strazdiņš.16.20 Pārskats par Padomes darbu laikā kopš pagājušajām vēlēšanām. LDF Padome.17.30 Padomes vēlēšanas. 17.45 Pārtraukums. 18.15 Padomes vēlēšanu rezultāti. 2. daļa. Nozīmīgākie 2017. gadā īstenotie projekti, LDF komunikācija...
19.10.2017
Latvijas nevalstiskās organizācijas nosūtījušas atklātu vēstuli Ministru kabinetam, kurā aicina nepieņemt Zemkopības ministrijas virzītos grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”. Organizācijas uzskata, ka šie grozījumi pakārtoti vēlmei gūt no mežiem vairāk ienākumu, bet nav ņemts vērā, ka tie rada būtiskus draudus meža ekoloģiskajām un sociālajām vērtībām. Grozījumi paredz atļaut līdz 2 hektāru lielas kailcirtes piekrastes aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības joslā augošajos priežu mežos (no 300 metriem līdz 5 kilometriem no jūras), kā arī samazināt galvenās cirtes caurmēru priežu, egļu un bērzu mežos, tātad šos mežus atļaut nocirst ātrāk. Līdz ar to kailcirtēs izcirstās platības varētu pieaugt par 20-40...
17.10.2017
Latvijas Dabas fonds šogad nodrošināja tiešraides no sešu aizsargājamo putnu sugu ligzdām. Tā katrs, kuram ir pieeja internetam, varēja ieskatīties jūras ērgļa, zivjērgļa, vistu vanaga, melnā stārķa un lielā dumpja ligzdās tik tuvu, cik cilvēkam parasti nav iespējams. Šogad pirmo reizi Latvijā varēja tiešsaistē iepazīties ar ūpju ģimeni. Visvairāk skatītā tiešraide bija dinamiskā zivjērgļu ligzda Kurzemē, tai sekoja mīlīgā ūpju ģimenes dzīve Kurzemē un vistu vanagu darbošanās Rīgā. Ūpji Tiešraidei tika izvēlēta Jura Lipsberga uzbūvēta mākslīgā ligzda Kurzemē, kurā kopš 2013. gada norit sekmīga ūpja ligzdošana. Tiešraide sākās 27. martā – ūpju māte, dēvēta par Bo kundzi, jau perēja olas. Visas trīs olas izšķīlās 23.-25. aprīlī, un skatītāji...
10.10.2017
Latvijas Dabas fonda un Latvijas Ornitoloģijas biedrības dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv reģistrēts jau pusmiljons dzīvās dabas novērojumu. Šis skaits sasniegts 1.oktobrī, kad Sandis Laime reģistrēja Cēsīs, Eiropas putnu vērošanas dienu ekskursijas ietvaros novēroto žubīti. Žubīte, visbiežāk sastopamais Latvijas putns, ir arī portālā visvairāk ziņotā suga – žubīšu novērojumi kopš portāla izveidošanas 2008. gada ziņoti 11619 reizes, otrajā vietā atstājot balto stārķi (11286 novērojumi). Dabasdati.lv 2008. gadā izveidoja divas nevalstiskas dabas aizsardzības organizācijas – Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Pirmo ziņojumu portālā reģistrēja Raimonds Vējonis, toreizējais vides ministrs, ziņojot par paugurknābja...
02.10.2017